Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále na „Obchodní podmínky“)  

I. Definice

1.1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.pilotshop.cz, její hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.   „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §§2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu.

1.2.„Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného zboží.

1.3.„Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinné znění.

1.4.„Provozovatel“ znamená společnost OK AVIATION BASE, s.r.o., IČO: 28239059, DIČ: CZ699004298, se sídlem Drásov 201, 261 01 Drásov, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1345591.5.„Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná  

1.6.„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop.

1.7.„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.    

1.8. „Uživatelský účet“ znamená možnost uživatele přistupovat po registraci automaticky do svého uživatelského rozhraní. 

 

II Definice

1.1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.pilotshop.cz, její hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.   „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §§2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu.

1.2.„Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného zboží.

1.3.„Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinné znění.

1.4.„Provozovatel“ znamená společnost OK AVIATION BASE, s.r.o., IČO: 28239059, DIČ: CZ699004298, se sídlem Drásov 201, 261 01 Drásov, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134559

1.5.„Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná  

1.6.„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop.

1.7.„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.    

1.8. „Uživatelský účet“ znamená možnost uživatele přistupovat po registraci automaticky do svého uživatelského rozhraní. 


III. Kupní smlouva

3.1.Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

3.1.4 Způsob zabalení zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

3.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.  

3.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.  

3.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby.

3.1.8  Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.  

3.1.9  Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí E-shopu jsou pouze orientační.  

3.1.10 Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad-fakturu v tištěné podobě, a to společně s odesílaným objednaným zbožím, adresu Uživatele zadanou při objednávce do uživatelského prostředí E-shopu.  

3.1.11 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží zákonnou 2-letou záruku, pokud není u daného zboží v uživatelském prostředí E-shopu uvedená záruční doba delší.

3.1.12 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem. 

3.1.13 Náklady spojené s výměnou zakoupeného zboží, pokud není dohodnuto jinak, hradí vždy Uživatel. Výměna zboží je zpoplatněna aktuální sazbou uváděnou Provozovatelem na svém e-shopu.

 

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:           

4.2.1 v hotovosti na dobírku v místě určení uživatele, uvedeném v objednávce           

4.2.2 bezhotovostně na webovém rozhraní Provozovatele platební kartou      

4.2.3 bezhotovostně na webovém rozhraní Provozovatel bankovním převodem           

4.2.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol, určený Provozovatelem.

4.2.5 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele 

4.2.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V. Uživatelský účet

5.1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje, zadané při objednávce každého zboží.

5.4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoliv jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel e povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu způsobenou takto Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.  

5.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

6.2. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.  

6.3. Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální značení Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.  

6.4. Nárok na úhradu škody vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.5. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy a vrácení předmětného Zboží Provozovateli, je Provozovatel povinen navrátit Spotřebiteli Kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel zpět vrácené zboží od Spotřebitele.  

6.6. Je-li společně se zboží poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6.7. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy miriam.parizkova@ok-aviation.cz 

 

VII. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku Spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady, vzniklé tímto způsobem dopravy.

7.2. V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Spotřebitel povinen uhradit náklady s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

7.3. Při převzetí zboží od přepravce je Spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad či pochybností toto bez prodlení oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Spotřebitel zásilku od přepravce převzít. 

 

VIII. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 – 1925, §2099 – 2117, §2161 – 2174 občanského zákoníku).

8.2. Provozovatel odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí je bez závad. Zejména Provozovatel odpovídá za skutečnost, že v době, kdy Spotřebitel zboží přebírá::           

8.2.1 že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na reklamu, na něj prováděnou,           

8.2.2 že zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,           

8.2.3 že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,           

8.2.4 že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 až 7.2.4 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.3. Projeví-li se vada v průběh šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí.

8.4. Právo z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u Provozovatele na adrese jeho provozovny, případně v jeho obchodním sídle. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel  reklamované zboží od Spotřebitele obdržel.

 

IX. Ochrana osobních údajů  

9.1. Informace týkající se Spotřebitele/Uživatele představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). A dle zákona o zpracování osobních údajů zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 24.4.2019

9.2 Osobními údaji Spotřebitele/Uživatele je v tomto případě míněno:Jméno a příjmeníAdresa fakturační a dodacíTelefonní a emailové spojení

9.3 Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele jsou Provozovatelem (v tomto případě Správcem) zpracovávány pouze pro účel možnosti dokončení objednávky  Spotřebitele/Uživatele a budou zpracovávány a uchovávány v databázi Provozovatele.

9.4  Spotřebitel/Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat Provozovatele/Správce o výmaz jeho osobních údajů z databáze. Není tím ovšem dotčena povinnost Provozovatele/Správce uchovávat data fakturační dle zákonné lhůty.

9.5 Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele budou předávány třetí straně jen v rozsahu nutném pro finální zpracování objednávky, tj. jmenovitě .správci e-shopových stránek a přepravním společnostem, zajišťujícím finalizaci objednávky. S takovýmito třetími stranami má Provozovatel/Správce uzavřenu samostatnou smlouvu o zpracování poskytnutých osobních údajů.

9.6 Pokud se Spotřebitel/Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Provozovatele/Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude takováto žádost shledána oprávněnou, Provozovatel/Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tímto není dotčena možnost Spotřebitele/Uživatele podat stížnost ohledně rozporuplného zpracován jeho osobních dat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů o nabízeném sortimentu v E-shopu, jakožto v elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží, přičemž Uživatel má právo se rozhodnout, zdeboží za skutečnou Kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počát

10..3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele. Proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.   

10.5. Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.    

 

V Drásově, dne 23.5.2018

DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
při objednávce nad 5 000 Kč
RYCHLÁ EXPEDICE ZBOŽÍ
RYCHLÁ EXPEDICE ZBOŽÍ
nejpozději do 24 hodin
GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ
GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ
do 30 dnů
100% PLATEBNÍ JISTOTA
100% PLATEBNÍ JISTOTA
pod ochranou Global Payments